VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (VOP) platia pri nákupe v internetovom obchode www.literashop.eu, ktorého prevádzkovateľom je  Klaudia Gálová KNÍHKUPECTVO LITERA KÖNYVESBOLT, so sídlom J. Kráľa 46/27, Šahy, IČO: 47791454, č. živnostenského registra 420-27303 (ďalej len Predávajúci). Predávajúci nie je platiteľom DPH.

Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou uzatvorenej kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Kupujúci znamená každú fyzickú osobu plne spôsobilú na právne úkony, od ktorej Predávajúci obdrží riadne vyplnenú objednávku v súlade s týmito VOP.
 

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Pre objednanie tovaru Kupujúci si vyberie produkt na základe aktuálnej ponuky uverejnenej v internetovom obchode, tým, že tovar vloží do košíka, vyplní objednávkový formulár, zvolí spôsob doručenia objednaného tovaru, uvedie doručovaciu adresu a ďalšie potrebné kontaktné údaje.

Odoslaním objednávky Kupujúci vyhlasuje, 

 • že sa oboznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami a so spracovaním osobných údajov,
 • bol poučený v súlade s týmito obchodnými podmienkami o možnosti odstúpiť od kúpnej zmluvy,
 • všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.

K uzavretiu kúpnej zmluvy dôjde v okamihu odoslania objednávky. Po zaslaní objednávky kupujúcemu je automaticky doručené potvrdenie o prijatí objednávky mailom alebo SMS správou, ktorý uviedol v objednávke. Doručením potvrdenia Predávajúci potvrdzuje, že objednávku prijímal.

Zákazník si môže objednať tovar aj telefonicky. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy dôjde v okamihu doručenia potvrdenia o prijatí objednávky na mailovú adresu alebo formou SMS správy na telefónne číslo uvedené v telefonickom hovore. 

Po spracovaní objednávky je zákazník informovaný, že tovar na základe jeho objednávky bol zaslaný, alebo je pripravený na prevzatie. V prípade vypredania objednaného titulu si Predávajúci vyhradzuje právo na zrušenie objednávky. O zrušení objednávky Kupujúci je  informovaný telefonicky alebo e-mailom.

V prípade, že kupujúci má vytvorené konto,  stav objednávky si môže pozrieť aj po prihlásení do užívateľského účtu.

 

Kúpna cena za tovar

Kúpna cena za tovar je uvedená v eurách (€) pri jednotlivých položkách samostatne, a je  platná v čase odoslania objednávky.

Ceny výrobkov obsahujú DPH.Ceny výrobkov neobsahujú prepravné náklady, ktoré závisia od zvoleného spôsobu platby a dopravy.  Prípadné zľavy z ceny tovaru, ktoré sú poskytované zákazníkom, nie je možné navzájom kombinovať.

 

Spôsob platby

Cenu objednávky a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru je možné uhradiť:

 • pri odoslaní objednávky platobnou kartou prostredníctvom bezpečnej platobnej brány
 • pri osobnom odbere platbou v hotovosti alebo platobnou kartou.
 • formou dobierky - zákazník platí za objednávku kuriérovi pri prevzatí tovaru.

Spôsob dodania a dodacie podmienky

Tovar, ktorý je skladom, je expedovaný do 24 hodín od doručenia objednávky, a jeho dodanie závisí od prepravcu. 

Dodanie tovaru, ktorý je dostupný na sklade u dodávateľa sa dodáva v lehote 5-10 pracovných dní.  Ak objednávka obsahuje tovar skladom a zároveň aj tovar, ktorý na sklade nie je, bude celá objednávka zaslaná až po jej skompletizovaní. 

V prípade, pokiaľ nie je  možné tovar dodať za určených podmienok stanovených v objednávke, Zákazník je informovaný o tejto skutočnosti e-mailom alebo telefonicky.

Ku každej zásielke je priložený daňový doklad (faktúra), ktorý slúži zároveň ako záručný list. 

Kupujúci si môže tovar vyzdvihnúť aj osobne na výdajnom mieste Kníhkupectvo Litera Könyvesbolt, na ul. J. Kráľa 11a, 936 01 Šahy. 

V ostatných prípadoch doručenie zabezpečí Slovenská pošta, a.s. Tovar je zaslaný formou listu alebo balíka. 

Náklady na prepravu závisia od zvolenej platby:

 1. Platba cez platobnú bránu pri odoslaní objednávky:
 • doručenie na adresu 4€
 • doručenie ako balík na poštu 3,10€.
 1. Platba dobierkou:
 • doručenie na adresu 5,20€
 • doručenie ako balík na poštu 4,30€.

Pri prevzatí zásielky odporúča sa, aby Kupujúci skontroloval neporušenosť obalov, a v prípade akýchkoľvek závad kontaktoval Predávajúceho. V prípade poškodenia tovaru alebo zásielky pri doručovaní prepravnou spoločnosťou je potrebné spísať škodový zápis s prepravcom. Záväzok dodať tovar je splnený odovzdaním tovaru Kupujúcemu resp. oprávnenej osobe. Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak Kupujúci neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať. V takomto prípade, Predávajúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a od Kupujúceho požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru (predávajúci má právo na náhradu škody vo výške skutočných nákladov na poštovné súvisiace so spätným zaslaním tovaru). 

Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú nesprávne udanou adresou Kupujúceho. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím.

 

Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci ak je konečným spotrebiteľom (Spotrebiteľ) je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. 

Na uplatnenie práva Spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy.

Pre tento účel možno použiť formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktoré je možné stiahnuť tu. Vyplnený formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy je možné odoslať Predávajúcemu v listinnej podobe alebo poslať e-mailom na literashop@gmail.com.

Predávajúci po prijatí odstúpenia od kúpnej zmluvy pošle Spotrebiteľovi potvrdenie o tom na e-mailovú adresu uvedenú v odstúpení od kúpnej zmluvy alebo uvedeného v užívateľskom účte.

V prípade ak Spotrebiteľ už prevzal objednávku s tovarom, je povinný vrátiť Predávajúcemu najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, pričom vrátený tovar musí byť v pôvodnom stave ako pri prevzatí, nepoškodený a nepoužitý.

Spotrebiteľ zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty zakúpeného tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie vlastností a funkčnosti zakúpeného tovaru. Náklady na vrátenie zakúpeného tovaru Predávajúcemu znáša Spotrebiteľ.

V prípade, ak je vrátený tovar poškodený, použitý, opotrebovaný alebo neúplný, Predávajúci je oprávnený vrátiť Spotrebitelovi kúpnu cenu zníženú o hodnotu poškodenia, či opotrebenia predmetného tovaru.

Predávajúci ďalej nie je povinný uhradiť Spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si Spotrebiteľ zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. 

V prípade, ak Spotrebiteľ odstúpi od Kúpnej zmluvy, Predávajúci mu najneskôr v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia vráti všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Kúpnej zmluvy.

Predávajúci je oprávnený vrátiť Spotrebiteľovi platby:

 1. a) bankovým prevodom na účet Spotrebiteľa uvedeného v odstúpení od kúpnej zmluvy, 
 2. b) prostredníctvom poštovej poukážky na adresu Spotrebiteľa uvedenú v odstúpení od kúpnej zmluvy alebo v užívateľskom účte Spotrebiteľa.

Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy Predávajúci nie je povinný vrátiť Spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je zakúpený tovar doručený alebo kým Spotrebiteľ nepreukáže zaslanie zakúpeného tovaru späť Predávajúcemu. 

Odstúpenie od Kúpnej zmluvy je účinné dňom, kedy bolo doručené druhej zmluvnej strane. Odstúpením od Kúpnej zmluvy sa táto od začiatku zrušuje.

 

Záručné podmienky a reklamácia tovaru

Na predávaný tovar je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.

Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru prezrieť a skontrolovať kompletnosť tovaru a príslušných dokladov. Prípadné poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky telefonicky alebo e-mailom na adresu literashop@gmail.com.

Pri doručení tovaru poštou je kupujúci povinný na mieste prevzatia tovaru spísať so zamestnancom doručovateľa protokol o zistených zjavných vadách – o nekompletnosti zásielky, mechanickom poškodení tovaru, jeho obalu, príp. iných zjavných vadách.

 

Predávajúci ručí a zodpovedá zákazníkovi

 • za dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkom
 • za dodanie tovaru tak, aby nebol poškodený
 • za dodanie tovaru v takom množstve, v akom bol uvedený na objednávke
 • za priloženie daňového dokladu, ak si zákazník neprial inak

Predávajúci nenesie zodpovednosť

 • za oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne zadanou adresou prijímateľa,
 • za oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom,
 • za obsahovú náplň knihy oficiálne vydanú vydavateľom,
 • za vady spôsobené nesprávnym zaobchádzaním s tovarom Spotrebiteľa,
 • za vady spôsobené mechanickým poškodením tovaru, alebo ak tovar bol zničený neodbornou manipuláciou Spotrebiteľa, príp. iné zjavné vady a nekompletnosť odovzdaného tovaru, ktoré nebolo oznámené Predávajúcemu pri prevzatí tovaru a na mechanické poškodenie, ktoré nebolo možné zistiť pri prevzatí a ktoré nebolo oznámené do 48 hodín od prevzatia tovaru,
 • za vadu, o ktorom Kupujúci vedel pred prevzatím tovaru, resp. bol na vadu upozornený a pre vadu bola poskytnutá zľava z ceny tovaru,
 • ak kupujúci reklamuje tovar po uplynutí záručnej doby.

Pre uplatnenie reklamácie možno použiť formulár, ktoré možno stiahnuť tu. Riadne vyplnený formulár je možné poslať buď e-mailom na adresu literashop@gmail.com alebo v poštou na adresu prevádzkovateľa.

Potvrdenie o uplatnení reklamácie Spotrebiteľ dostane v písomnej forme na adresu, ktorú uviedol pri podaní najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

Reklamácia môže byť uzavretá nasledujúcimi spôsobmi:

 • odovzdaním opraveného tovaru,
 • výmenou tovaru,
 • poskytnutím primeranej zľavy z ceny tovaru,
 • vrátením kúpnej ceny tovaru,
 • písomnou výzvou na vyzdvihnutie reklamovaného tovaru,
 • zamietnutím reklamácie.

Kontakty na uplatnenie odstúpenia od zmluvy alebo reklamácie:

Klaudia Gálová KNÍHKUPECTVO LITERA KÖNYVESBOLT

Poštová adresa:  J. Kráľa 46/27, 936 01 Šahy

Adresa prevádzky: J. Kráľa 11a, 936 01 Šahy

e-mail: literabookshop@gmail.com

Tel. +421910907075 (v pracovných dňoch 9:00-16:00)

 

Alternatívne riešenie sporov (ARS)

Pokiaľ kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len kupujúci (spotrebiteľ - fyzická osoba), ktorý pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi kupujúcim (spotrebiteľom - fyzickou osobou) a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku.

Subjektom ARS je Slovenská obchodná inšpekcia, alebo iná právnická osoba zapísaná do zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporu vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. ARS vedené Slovenskou obchodnou inšpekciou je bezodplatné. Subjekt ARS ukončí konanie v zásade do 90 dní odo dňa jeho začatia.

Návrh na alternatívne riešenie sporu môže Spotrebiteľ podať v listinnej podobe, v elektronickej podobe, alebo ústne do zápisnice. Návrh môže kupujúci podať aj na webovom sídle SOI www.soi.sk: 

https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov/formular-pre-podanie-navrhu-na-zacatie-ars.soi

Kupujúci (spotrebiteľ – fyzická osoba) môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage 

Orgánom dozoru je Inšpektorát  SOI pre Nitriansky kraj, Staničná 9, P. O. BOX 49/A, 950 50  Nitra 1, Odbor výkonu dozoru a Právny odbor, e-mail: nr@soi.sk, tel. č. 037/772 02 16, fax č. 037/772 00 24. 

Záverečné ustanovenia 

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke literashop.eu. 

Predávajúci si vyhradzuje právo vykonávať zmeny týchto VOP. Pre účely kúpnej zmluvy sa použije znenie tých VOP, ktoré boli účinné v čase uskutočnenia objednávky, ak nie je dohodnuté inak.

Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa radia týmito VOP a príslušnými ustanoveniami právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami:

 • zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 102/2014 Z. z.  o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa ao zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 1. november 2022