Kihagyás, és ugrás a termékadatokra
1 / 2

Geografia

Normál ár €5,54
Normál ár Akciós ár €5,54
Akciós Elfogyott
Tartalmazza az adót. A szállítási költséget a megrendeléskor számítjuk ki.

2007

puhatábla

336 oldal

Vydavateľstvo: ENIGMA PUBLISHING s.r.o., Nitra

Príručka, je určená nielen študentom stredných škôl ako pomôcka pri príprave na maturity a prijímacie skúšky na vysoké školy, ale i tým, ktorí majú záujem o geografiu. Obsahuje výber najdôležitejších tematických celkov stredoškolského učiva podľa súč asných učebných osnov gymnázia. Podáva prehľad učiva z fyzickej, humánnej, regionálnej i environmentálnej geografie. Obsah knihy sa člení na sedem častí. Úvod do geografie oboznamuje s vývojom a postavením geografie v systéme vied, s objektom a pre dmetom jej štúdia a základnými metódami. Informuje o tvare a pohyboch Zeme, vysvetľuje ich geografické dôsledky. Poskytuje základné poznatky o zobrazovaní zemského povrchu a o mapách. Ďalšie dve časti Fyzickogeografická sféra a Humánnogeografická sf éra vysvetľujú všeobecné princípy a zákonitosti priestorového usporiadania prírodných a spoločenských javov a procesov vo vzájomných vzťahoch. Do časti Regionálna geografia sveta sú začlenené najvýznamnejšie regióny sveta, ich poloha, prírodné podmi enky, obyvateľstvo a hospodárstvo a podrobnejšia charakteristika vybraných krajín. Geografia Slovenskej republiky obsahuje základné údaje, prírodné podmienky, údaje o obyvateľstve a hospodárstve, administratívne i regionálne členenie Slovenskej rep ubliky. Záverečné kapitoly sú zamerané na syntetický pohľad na krajinu a životné prostredie a význam geografie pre prax. Všetky časti obsahujú okrem základných poznatkov množstvo ďalších informácií, grafy a schémy, prehľadné tabuľky s najnovšími št atistickými údajmi, ktoré sa týkajú rozlohy, počtu obyvateľstva, hrubého domáceho produktu, najväčších miest a ostatných hospodárskych aktivít. Mapy poskytujú priestorové informácie o geografických skutočnostiach v texte a vhodne ho tak dopĺňajú. Ve ríme, že kniha pomôže mnohým študentom získať i utriediť si poznatky, úspešne zvládnuť skúšky a podnieti ich trvalý záujem o geografiu.

Kapcsolatfelvétel